අප හා සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය

578,
ඇල්විටිගල මාවත,
නරාහෙන්පිට,
කොළඹ 5,
ශ්‍රි ලංකාව.

හදිස්සි ඇමතුම්: 1566
ටෙලි: +94 (011) 553 0000
+94 (011) 543 0000
ෆැක්ස්: +94 (011) 451 1199
ඊ-මේල්: info@lankahospitals.com

පැමිණෙන අයුරු

බොරැල්ල දෙසට එන්න,ලංකා හොස්පිටල්ස් ඇත්තෙ පාක් රෝඩ් හා කිරුල මාවත හන්දිය අතර බේස්ලයින් (ඇල්විටිගල) මාවතේය.

අප හා සම්බන්ධ වන්න

 

*ලකුණින් සඳහන් වන තොරතුරු අනිවාර්ය වේ.